นิทรรศการ “ขณะจิตหนึ่ง A Thought – Moment”

Apl.4

นิทรรศการ “ขณะจิตหนึ่ง A Thought – Moment”
ศิลปิน ลิปิกร มาแก้ว
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.
(เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ)

วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเกิดความรักความผูกพันในพื้นถิ่นล้านนา และได้แรงบันดาลใจให้กเดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชน ซึ่งข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งของข้าพเจ้า สื่อแสดงออกป็นผลงานศิลปะเฉพาะตน โดยมุ่งหมายแสดงสาระธรรมในวิถีชีวิตประจำวัน ความเป็นธรรมดาในการดำรงชีวิต ทั้งในขณะจิตที่ระลึกรู้และจิตที่เกิดความหลง

Way of life, tradition, ceremony, art and Lanna culture has made me love and absorb the style of Lanna. This inspired me to create the art work which continued the wisdom of ancestor. I have brought the Buddha’s teaching in every’s day life. Being common life in conscious and infatuated mind.