นิทรรศการ “โลกแห่งดุลยภาพ 3, The Harmonized III”

Apl.2

นิทรรศการ “โลกแห่งดุลยภาพ 3, The Harmonized III”
ศิลปิน  ณัฐเลิศ  สุภัทร์อกนิษฐ์
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น
(เปิดร่วมกับนิทรรศการ จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม)

ทุกชีวิตบนผืนโลกเคยดำรงอยู่อย่างอิสระ ดำเนินชีวิตไปตามความเหมาะสมจำเป็นของแต่ละเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งต่อกันย่อมมีน้อย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านมายาวนาน ปริมาณของชีวิตมีมากขึ้น การที่ต้องแย่งชิงเพื่อความอยู่รอดก็เห็นได้ชัดขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงเข้มข้นตามแต่ภูมิปัญญาแห่งตน โลกขาดดุลยภาพอย่างรุนแรง เกิดสภาวะที่แตกต่างจากที่เคยมีมา

มนุษย์รู้ดีถึงสิ่งที่กำลังเป็นไป

หลายหน่วยงาน หลายองค์กรช่วยกันรณรงค์หาวิธีดึงธรรมชาติกลับคืนมา

จริงอยู่ไม่อาจเป็นไปได้ที่ความเจริญก้าวหน้าจะมาหยุดนิ่ง

เพียงหวังว่าเราจะเดินไปด้วยกัน ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พึ่งพากัน สร้างดุลยภาพต่อกัน เพื่ออนาคตที่ผาสุกแห่งมวลมนุษย์
นิทรรศการ “จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม”

Apl.1

นิทรรศการ “จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม”
ศิลปิน เสนีย์  แช่มเดช
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น
(เปิดร่วมกับนิทรรศการ โลกแห่งดุลยภาพ 3 The Harmonized III)

ศิลปินผนวกหลักธรรมจินตามยปัญญา เข้ากับการสร้างสรรค์ในผลงาน เกิดมโนภาพเห็นขณะจิตปฏิบัติงานผ่านปัญญาญาณบ่มงอมแล้ว ก่อเกิดสื่อกลางทางจิตวิญญาณที่มีต่อธรรมชาติ ที่ดำรงอยู่ในห้วงสรรพชีวิตแห่งธรรมชาติและจักรวาล เมื่อเกิดปัญญาญาณรู้เห็นสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติตามที่มันเป็น เห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยกันและกัน จึงมีขึ้น ก็เข้าใจโลกและธรรมชาติในวิถีตามความเป็นจริง เรียกว่า เกิดมีโลกทัศน์ในทัศนศิลป์โดยตรงก็แจ้งประจักษ์กับตนเอง จึงเนรมิตเป็นงานศิลป์ที่แสดงความจริงของความเชื่อ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ออกมาโดยไม่ต้องผ่านของจริง
นิทรรศการ “จินตภาพแห่งเส้น สี และชีวิต Imaginative Image of Line Color & Life”

Apl.3

นิทรรศการ “จินตภาพแห่งเส้น สี และชีวิต Imaginative Image of Line Color & Life”
ศิลปิน ศรีใจ  กันทะวัง
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.
(เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ)
นิทรรศการ “ขณะจิตหนึ่ง A Thought – Moment”

Apl.4

นิทรรศการ “ขณะจิตหนึ่ง A Thought – Moment”
ศิลปิน ลิปิกร มาแก้ว
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.
(เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ)

วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเกิดความรักความผูกพันในพื้นถิ่นล้านนา และได้แรงบันดาลใจให้กเดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชน ซึ่งข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งของข้าพเจ้า สื่อแสดงออกป็นผลงานศิลปะเฉพาะตน โดยมุ่งหมายแสดงสาระธรรมในวิถีชีวิตประจำวัน ความเป็นธรรมดาในการดำรงชีวิต ทั้งในขณะจิตที่ระลึกรู้และจิตที่เกิดความหลง

Way of life, tradition, ceremony, art and Lanna culture has made me love and absorb the style of Lanna. This inspired me to create the art work which continued the wisdom of ancestor. I have brought the Buddha’s teaching in every’s day life. Being common life in conscious and infatuated mind.
นิทรรศการ “พลังความเคลื่อนไหว Dynamic Movement”

Apl.5

นิทรรศการ “พลังความเคลื่อนไหว Dynamic Movement
ศิลปิน ชัยวัฒน์ คำฝั้น
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.
(เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ)
นิทรรศการ “Journey Behind the Scenes”

Apl.6

นิทรรศการ “Journey Behind the Scenes”
ศิลปิน อัคร์ชนก ชิระกุล
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.
(เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ)

ความงามและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของแรงบันดาลใจ ซึ่งข้าพเจ้าได้มองเห็นคุณค่าความงามในธรรมชาติที่มีต่อจิตวิญญาณภายใน ความสนใจในสาระสำคัญของธรรมชาติ ข้าพเจ้าเริ่มจากการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพยายามคลี่คลายจนนำไปสู่ความเป็นนามธรรม สะท้อนความรู้สึกจากภายใน ข้าพเจ้าเริ่มลด ตัดทอนรายละเอียดต่างๆในธรรมชาติ จนเหลือแต่บรรยากาศของสี ไม่ว่ารูปแบบผลงานของข้าพเจ้าจะเป็นนามธรรมเพียงใดก็ตาม แต่สาระสำคัญในการทำงาน ยังคงให้ความสำคัญต่อแนวความคิดนิยมความงามตามธรรมชาติ
นิทรรศการ “กำแพง Wall”

Apl.7

นิทรรศการ  “กำแพง  Wall”
ศิลปิน  อดิศักดิ์  สมคง
จัดแสดงระหว่างวันที่  30 มีนาคม – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ  วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556  เวลา 18.30 น.
จีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

จากความเชื่อของศิลปิน ที่ว่า ทุกชีวิตล้วนมีกำแพงเป็นของตนเอง  
เราไม่มีทางรู้ว่า หลังกำแพงมีอะไร เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรตัดสินใคร 

จนกว่าเราจะลอกเปลือกความเป็นตัวตนของเราออก  

และก้าวเข้าไปสู่ โลกหลังกำแพงเหล่านั้น  
แต่…เราแน่ใจได้อย่างไรว่า เมื่อเราเปลือยตัวตนออกมาจนหมดแล้ว เราจะยังคงความเป็นตัวตนของเราอยู่   มีจิตวิญญาณของเราเอง
กระทั่งแน่ใจได้อย่างไรว่า เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อก้าวสู่ ภายนอกกำแพงของตัวเอง

 
I do believe that we have our own wall.

we do not know what happen behind the wall, there for we should judge anybody-else. Until we naked ourself to the world behind the wall.

but…then, how can be sure for doing so we will not lose ourself and our spirit

How can we be sure that we will not change from who we are now, when we step outside our own wall