จิตตสังขาร

“จิตตสังขาร” “CITTA SANKHARA”

นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ พิชัย นิรันต์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2554
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

“จิตตสังขาร”
นิทรรศการผลงานของ “อาจารย์พิชัย นิรันต์”
ซึ่งเป็นการแสดงงานศิลปะที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์ไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งภาพสีน้ำมัน
งานสื่อผสม และประติมากรรมหลากหลายวัสดุและวิธีการในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย