หน้าที่ของหอศิลป

วิสัยทัศน์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป คาดหวังว่าในอนาคตจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความมุ่งมั่นของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา องค์กรดังนี้

“ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะของชาติ และเป็นผู้นำการพัฒนาหอศิลป์ในชาติไปสู่มาตรฐานสากล ”

พันธกิจ
1. อนุรักษ์ศิลปวัตถุทางด้านทัศนศิลป์ที่ทรงคุณค่าและถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลป วัฒนธรรมของชาติ  โดยการรวบรวบศิลปวัตถุมาอนุรักษ์ไว้ตามกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อธำรงคุณค่าและความเป็น    เอกลักษณ์ของชาติ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ศิลปวัตถุทางด้านทัศนศิลป์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะทั้งชาว ไทยและชาวต่างประเทศ
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป      ให้ได้มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า ใจ        บทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของสังคมอย่างแท้จริง
5. สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้    หอศิลป์ในประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์
1. ปกป้อง คุ้มครอง และอนุรักษ์ ศิลปวัตถุด้านทัศนศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้ธำรงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไป
2. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในงานด้านทัศนศิลป์สู่สาธารณชน โดยพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิชาการให้ทันสมัยเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ สภาวะสังคมปัจจุบัน
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้        มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆกันอย่าง ต่อเนื่อง
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในทุกๆด้านของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กับสื่อมวลชน      ทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบที่ดึงดูดและน่าสนใจเหมาะสมกับสภาวะแวด ล้อมปัจจุบัน
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการและการบริหาร งานซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาหอศิลป์ในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล

บทบาทและหน้าที่
1.เป็นศูนย์ กลางการเก็บรักษาและการจัดแสดงผลงานทั้งศิลปะแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม ฯลฯ
2.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เรื่องราวทางด้านศิลปะสาขาทัศนศิลป์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา ด้านวิชาการ
3.ให้บริการทางการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะแก่สาธารณชนเพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมตามนโยบายของรัฐได้อย่างแท้จริง
4.เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านศิลปกรรม ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5.ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการ และให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะทั้งของภาครัฐและ เอกชน
6.ป้องกันการเสื่อมสภาพและซ่อมสงวนรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ตามหลักการการอนุรักษ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: