นิทรรศการ “นัย ใน บริบท” Implication in context

Implication in context 1

Implication in context 2

นิทรรศการ “นัย ใน บริบท” Implication in context
ศิลปิน  แก้วสุดา บุตรเผียน

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 –  31 พฤษภาคม 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 1  พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 น.

“นัย ใน บริบท” คือ ความหมายที่แท้จริงซึ่งมองผ่านรูปนอกที่แฝงอยู่ในเรื่องราวที่ประทับใจ สิ่งที่มากระทบสะเทือนใจจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยนิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพร่าง และผลงานเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะของสีและเส้นสร้างรูปร่าง รูปทรง จนถึงผลงานสร้างสรรค์ในชุดปัจจุบันที่มีการพัฒนาแนวความคิดเทคนิควิธีการในการแสดงออก เน้นอารมณ์ความรู้สึกและความอิสระของการเขียนเส้นหมึกจีนกับพื้นที่ว่างมากขึ้น เพื่อให้สามารถสัมผัสรับรู้อรรถรสในสุนทรียภาพทางศิลปะได้อย่างเต็มที่

โดยได้ความคิดและแรงบันดาลใจจาก ความผูกพันอันลึกซึ้งกับธรรมชาติที่คุ้นเคยมาแต่เยาว์วัย ที่กระตุ้นไห้เกิดอารมณ์แห่งสุนทรียภาพ ถ่ายทอดผ่านการผสานประกอบกันของสีและเส้น แสดงระยะมิติ ความซับซ้อน ความกลมกลืนและขัดแย้งที่อยู่ในบริบทเดียวกัน และการเชื่อมโยงของเส้นในพื้นที่ว่างที่เกิดความลึกแผ่ออกไปอย่างไม่มีจุดจบ ต้นไม้ ใบหญ้า เถาวัลย์ วัชพืช พืชพันธุ์ไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ และวัตถุข้าวของเครื่องใช้จากวิถีชีวิตในสภาพแวดล้อมรอบตัวของข้าพเจ้า เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่มีเนื้อหาสาระความหมายแทนสังคมที่มีความสงบเป็นมิตร ความเรียบง่าย และความอิสระที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แสดงออกในรูปแบบการพรรณนาเรื่องราวที่สอดคล้องกับความบันดาลใจและความรู้สึกที่ได้รับจากนัยแห่งธรรมชาติ
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: