นิทรรศการและการประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7”

นิทรรศการและการประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 30  มิถุนายน

เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 11  มิถุนายน  2555
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ และประทานรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการประกวด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรม ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติทุกระดับ ทำให้ได้ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำคัญของชาติทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอย่างยั่งยืน

ในปีพ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งที่ ๗ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2555 เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทย อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิดและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ทำให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปกรรมสาขาต่างๆ และเป็นการพัฒนาวงการศิลปะในประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

การประกวดแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
1. ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี
2. ระดับอายุ 9-12 ปี
3. ระดับอายุ 13-16 ปี
4. ระดับอายุ 17-20 ปี
5. ระดับอายุ 21-25 ปีชมบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: