นิทรรศการ Young Thai Artist Award 2011

นิทรรศการ Young Thai Artist Award 2011

จัดแสดงระหว่างวันที่  12 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2555
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.00 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ มูลนิธิ SCG จัดนิทรรศการ Young Thai Artist Award 2011 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีเวทีแสดงผลงานศิลปะหลากหลายสาขา เช่น ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรมและดุริยวรรณกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีฝีมือและความตั้งใจได้ทุมเทผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงงานผลงานศิลปกรรมในแขนงต่างๆกว่า 100 ชิ้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: