นิทรรศการตราสัญลักษณ์

นิทรรศการตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน  – 31 ธันวาคม 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น.
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

 
ผลงานที่ได้รับรางวัล

                        

 

ตราสัญลักษณ์อื่นๆ

          

 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 รัฐบาลไทยและพสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักในหัวใจว่าวาระนี้เป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติ คณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงกำหนดแนวทางและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินานัปการ และได้มอบหมายให้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบการออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นส่วนสำคัญสำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสใช้ในการตกแต่ง ประดับ และประทับเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ

กรมศิลปากรได้จัดให้มีการประกวดออกแบบภาพตราสัญลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ได้มีส่วนร่วมการเฉลิมพระเกียรติด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นความน่าภาคภูมิใจ การดำเนินงานมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ 63 คน รวม 112 แบบ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัลจำนวน 13 แบบ และคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล 3 แบบเสนอให้ราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย และได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย โปรดเกล้าฯ คัดเลือกแบบที่เหมาะสมประกาศใช้เป็นตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้รับทราบแล้วโดยทั่วกัน

กรมศิลปากรเห็นว่าตราเฉลิมพระเกียรติที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้มีจำนวนมาก ซึ่งล้วนแสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่สมควรได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 112 ภาพ มาร่วมจัดแสดง นำเสนอข้อมูลสำคัญของโครงการ อาทิ หลักเกณฑ์การประกวด แนวคิดของผู้ออกแบบ ประวัติความเป็นมาของการประกาศใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติในวาระสำคัญต่าง ๆ กรมศิลปากรหวังว่านิทรรศการในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทั่วถึงกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
โทร. 0 2224 4702๒, 0 2224 2050 หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โทร. 0 2281 2224
0 2282 2639-40
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: