นิทรรศการ “ธรรมศิลป์”

นิทรรศการ “ธรรมศิลป์”
(โครงการวิจัย การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปร่วมสมัย)

โดย
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์
อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา
อาจารย์ไพโรจน์  วังบอน
อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว
นายวราวุฒิ  โตอุรวงศ์
นายพิชิต  ตั้งเจริญ
นายขูศักด์  ศรีขวัญ
นายนรากร สิทธิเทศ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 18.30 น.
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ให้เกียรติเป็นประธาน

This slideshow requires JavaScript.

การจัดนิทรรศการ “ ธรรมศิลป์” ของคณาจารย์และศิลปิน จากสถาบันสอนศิลปะระดับอุดมศึกษา
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและตีความคำสอนในพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นหัวหน้าโครงการ
มีผลงานจิตรกรรมและสื่อผสมประมาณ 30 ชิ้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: