“Restoration: methods and techniques of the Italian excellence in arts, science and technology”


นิทรรศการ “Restoration: methods and techniques of the Italian excellence in arts, science and technology”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 23 มิถุนายน 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00 น.
เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน

นิทรรศการนำเสนอเรื่อง Ratings ทฤษฏี เทคนิค และวิธีการบูรณะงานศิลปะชิ้นสำคัญระดับโลกในประเทศอิตาลี
ซึ่งนับเป็นการเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับอนุรักษ์ภาพศิลปะที่น่าสนใจและหาชมได้ยากยิ่ง
นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สถานทูตฯ จัดเป็นประจำทุกปี โดยใช้ชื่องานว่า
อิตาเลียนเฟสติวัล (Italian Festival) โดยในปีนี้ยังเป็นการฉลองครบรอบ150 ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐอิตาลีด้วย


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: