โครงการอบรมศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์สื่อการสอน

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 10-11 มีนาคม 2554
เวลา 9.00-16.00 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  จัดอบรมศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์สื่อการสอนสำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนต้น)  ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2554 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูในมัธยมศึกษาตอนต้น  สามารถนำความรูศิลปะไปผลิตสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในวิชาศิลปะมากยิ่งขึ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จะนำองค์ความรู้และสื่อการสอนที่ได้จากโครงการอบรมฯ มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาศิลปะต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: